Prinsippet om ytringsfrihet kommer til uttrykk både i Grunnlovens § 100 og den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10, som er den praktisk viktigste kovensjonen på feltet. Ytringsfriheten er ikke absolutt, og det finnes en rekke innskrenkninger i straffelovgivningen og sivilretten for å verne andres rettigheter. Rettspraksis om den nærmere avveiningen av rekkevidden til ytringsfriheten er rikholdig. Den europeiske menneskerettsdomstolen er ledende i utviklingen i rettspraksis.

Ytringsfriheten står veldig sterkt i Norge og det vil  være slik at mange ytringer går klar av straffeloven, selv om de kan oppleves svært ubehagelig for mottakeren. Nedenfor er noen aktuelle bestemmelser som kan gjøre at ytringer kan vurderes som straffbare. Klikk på de ulike bestemmelsene for å lese mer om dem. Selve lovteksten er uthevet i kursiv.

Trusler

Dersom ytringer er truende kan straffelovens §§ 263 og 264 komme til anvendelse.

 
§ 263. Trusler
 
§ 264. Grove trusler

Oppfordring til en straffbar handling

Dersom ytringer offentlig oppfordrer til en straffbar handling kan straffelovens § 183 komme til anvendelse.

 
§ 183. Oppfordring til en straffbar handling

Hatefulle ytringer

Dersom ytringer er hatefulle kan straffelovens § 185 komme til anvendelse.

 
§ 185. Hatefulle ytringer

Hensynsløs atferd

Dersom ytringer fremsettes på en skremmende, plagsom eller hensynsløs på annen måte kan straffelovens § 266 komme til anvendelse.

 
§ 266. Hensynsløs atferd

Krenkelse av privatlivets fred

Dersom ytringer krenker privatlivets fred gjennom for eksempel verbale utsagn, meddelelser gjennom fotografier, andre bilder, film osv. kan straffelovens § 267 komme til anvendelse.

 
§ 267. Krenkelse av privatlivets fred

Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet

Dersom ytringer volder fare for at de høyeste statsorganene eller medlem av disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet, kan straffeloven § 115 komme til anvendelse.

 
§ 115. Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet