Undersøkelsen om lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår, gjennomført av Telemarksforsking og Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo (C-REX) på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, viste at noe av det viktigste for å unngå at lokalpolitikere blir demotivert av å oppleve uønskede hendelser, er at de opplever å bli tatt godt vare på og fulgt opp. Det er særlig kommunen og det lokale partilaget som kan stille opp.

I rapporten anbefaler forskerne at det utarbeides egne retningslinjer om hvordan hendelser kan tas tak i. Bevisstheten om at slike retningslinjer finnes kan, ifølge forskerne, i seg selv bidra til at folkevalgte får en lavere terskel for å si i fra om uønskede og ubehagelige opplevelser som følger av deres politiske verv.

Hva bør retningslinjer inneholde?

Hva retningslinjene skal inneholde kan variere noe, både basert på lokal kontekst, og mellom kommuner og parti(lag). Som et utgangspunkt bør retningslinjer likevel inneholde:

  • Definisjoner av begreper
  • Rutiner for dokumentasjon av hendelser
  • Tydelige ansvarslinjer med kontaktpersoner politikeren kan henvende seg til
  • Hvilke oppfølgingstiltak som kan være aktuelle å vurdere